De Commissies

Onze reddingsbrigade dankt haar bestaan aan de inzet van vele vrijwilligers, onder meer in de commissies, dan wel de (assistent-) instructeurs die wekelijks klaarstaan in het zwembad. Deze laatsten krijgen regelmatig bijscholing bij de Technische Bijeenkomsten. De RRB wil bijdragen aan een veilige omgeving voor alle (jeugd)leden. Voor het bestuur en nader aan te wijzen personen binnen de vereniging, zoals kaderleden, geldt sinds 2018 dat zij in het bezit dienen te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voordat een nieuwe functie binnen de brigade vervuld kan worden, dient een recente VOG (maximaal 3 maanden) te worden overlegd. Het bestuur is gerechtigd om op ieder moment aan personen te vragen een recente VOG te overleggen (Art. 10 van het Huishoudelijk Reglement). De Technische Commissie en Financiële Commissie/ Kascontrole Commissie zijn overigens commissies van blijvende aard (Art. 5.8 van het Huishoudelijk Reglement).

Technische Commissie:
Toon Crijns
Ralph Dirks
Kevin Heynen
Thomas Pappas

Financiële Commissie:
Ans Dierichs
Jeroen Nijenhuis
Rob Silvertand (Reservelid)

Vertrouwenspersonen:
Gabriëlle Henderickx (henderickxgabrielle@gmail.com)
Margriet Velter (margrietvelter@gmail.com)
Silvia Waajen

(Assistent-) Instructeurs:
Gabi Aelmans
Ralph Dirks
Kevin Heynen
Medy Hofwijks
Deen van Horne
Xander van Nienhuijs
Thomas Pappas
Margriet Velter


* Lijst met Ereleden:

Rob van den Belt (oud-lid wedstrijdploeg)

Wim Carelse (oud-voorzitter)

Frank Pollaerts (oud-bestuurslid)

Yvonne Vos (oud-secretaris)

Ereleden zijn zij die uit hoofde van bijzondere verdienste aan de vereniging bewezen op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering met ten minste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd (Artikel 4.2C van de Statuten).