Beleidsvisie, Statuten & Huishoudelijk Reglement

Beleidsvisie Roermondse Reddingsbrigade (2021-2023):

I Inleiding

De directe aanleiding tot de oprichting van de Roermondse Reddingsbrigade (RRB) was het bijna verdrinken van de ongeveer achtjarige José Slenders bij de in aanbouw zijnde Maashaven ten noorden van het centrum van Roermond. Hij werd gered door de twaalfjarige Jacques Schreurs, die lid was van de Roermondse Zwemvereniging (RZ). Het was duidelijk dat Roermond behoefte had aan een gespecialiseerde groep mensen die het zwemmend redden beheersten en in verenigingsverband wilden beoefenen. Ruim een half jaar nadat RZ het levenslicht zag, werd op vrijdagavond 25 mei 1934 de Roermondse Reddingsbrigade opgericht. Vanaf de laatste decennia van de twintigste eeuw worden de grindgaten van het Maasplassengebied ten westen van Roermond ontwikkeld tot Nederlands’ grootste aaneengesloten watersportgebied met velerlei vormen van recreatie en pleziervaart.

De Afdeling Varend Redden (AVR) werd zodoende in 1969 opgericht, destijds onder de noemer ‘Waterwacht’. Vrijwilligers van de RRB wisten uiteindelijk genoeg gelden bij elkaar te brengen om een eigen commandopost in De Weerd aan de Noorderplas in 1988-1989 te realiseren. Vanaf 1989 is het geheel ondergebracht in de Stichting Exploitatie Waterwacht die ook de varende eenheden van de brigade beheert. Binnen de Afdeling Zwemmend Redden zijn door de jaren heen banden geweest met de Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Tegelijk werd het schoolzwemmen in de tweede helft van de 20e eeuw verplicht; een financieel toegankelijke manier van zwemonderwijs. Maar na het jaar 2000 is het aantal scholen binnen het basisonderwijs dat schoolzwemmen aanbiedt echter drastisch gekelderd. Bezuinigingen van lokale overhedenspelen hierbij een rol. Wel is binnen de zwemlessen steeds meer aandacht gekomen voor zwemveiligheid. In de recente geschiedenis neemt het aantal verdrinkingsongevallen in Nederland de laatste jaren helaas weer toe. Oorzaken zijn onder meer: afname van de zwemvaardigheid, ongelukken, auto’s die te water raken en de onbekendheid met gevaren van het open water (zowel binnenwater als de zee). Dit onderstreept nogmaals het belang van de reddingsbrigade, zeker in de waterrijke regio van Roermond en de Roerstreek.

 

II Missie en Visie

Het doel van de vereniging is dan ook om het zwemmend en varend redden te bevorderen en daarbij het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder de hulpverlening aan drenkelingen. Naast opleidingen in zwemmend en varend redden zijn er ook nog andere kerntaken. Dit zijn: preventie, toezicht, hulpverlening en dienstverlening aan de watersporters en recreanten. Daarmee is de RRB een utilitaire vereniging die zich inzet ten dienste van de maatschappij. De AVR levert hiermee een zeer belangrijke bijdrage aan de zo cruciale hulverleningsorganisaties binnen Nederland, bijvoorbeeld ten tijde van hoog water. Het opleiden gebeurt onder meer door het aanbieden van wekelijkse trainingen voor hoofdzakelijk de jeugd waarbinnen men zichzelf en anderen uit een benarde situatie te water leert te redden door verschillende (zwem)technieken en het op peil houden van de conditie. Het geheel wordt afgesloten met een jaarlijks examen.

Hoewel in het verleden (1970-2001) de RRB aan wedstrijden heeft meegedaan, en hier ook de nodige prijzen mee heeft behaald, behoort dit tegenwoordig níet meer tot het aanbod. Mede vanuit de oorsprong, missie en visie is de RRB geen competitieverenging die zich richt op sport; leden kunnen overigens wel recreatief zwemmen. Nederland is een waterland, of geologisch beter gezegd een rivierdelta grenzend aan zee met op veel plaatsen oppervlaktewater in het binnenland; een binnenland waarvan een substantieel deel ook nog eens onder het zeeniveau ligt. Vanuit die optiek is de ambitie van de reddingsbrigades in Nederland, en ook de RRB, logisch: Nederland op een veilige manier van haar water laten genieten. De RRB is als centrumbrigade al jaren een begrip in Roermond, de Maasplassen en de Roerstreek en zet zich in om van elke zwemmer een reddend zwemmer te maken.

 

III Huidige situatie

Ten aanzien van de opleidingen zwemmend én varend redden wordt gebruik gemaakt van de opleidingslijn die het overkoepelende orgaan Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) te IJmuiden aanbiedt met de bijbehorende diploma’s. Kernwoorden hierin zijn: uithoudingsvermogen, oriëntatie, coördinatie, inzicht, samenwerking en communicatie waarbij altijd de eigen veiligheid van de redder voorop staat. Tevens is er aandacht voor goede zwemslagen en is er een ‘Handleiding Life Saver’ (2017) in boekvorm beschikbaar. Het geheel wordt jaarlijks afgesloten door een theorie- en praktijkexamen. De leiding van een opleidingsvereniging als de RRB ligt bij een democratisch gekozen bestuur dat ieder jaar verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering voor het gevoerde beleid. Commissies zoals de Technische Commissie adviseren het bestuur. De eerder genoemde activiteiten die de vereniging als non-profit organisatie ontplooit, staan los van enige politieke ideologie dan wel religieuze achtergronden. Het beleid is erop gericht om alle huidige activiteiten ook in de nabije toekomst te continueren. Het bestaansrecht van de RRB ligt overigens bij de vele vrijwilligers die we oprechte dank verschuldigd zijn.

De geschiedenis van de RRB kenmerkt zich als een van bergen en dalen, van zwaar weer naar gloriejaren. In de jaren 2010-2020 is het ledenaantal gelukkig wel relatief stabiel gebleven, circa 128. Het bestuur heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuw lesmateriaal, kleding, een nieuw ontwerp voor de folder, een vernieuwde website, meer samenwerking en betere verstandhouding tussen de afdelingen zwemend en varend redden, faciliteren van technische bijeenkomsten, opnieuw ordenen van het archief en uiteraard het financieel gezond houden van de brigade. Het lidmaatschap moet voor eenieder betaalbaar zijn. Het bestuur onderschrijft alle initiatieven die bijdragen aan een veilig en gezond verenigingsklimaat. Al vele jaren zijn er vertrouwenspersonen aanwezig binnen de vereniging. Vanaf 2018 is daarbij ook de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingevoerd voor bestuurders en kaderleden. Voorts hanteert zij een privacy beleid, geheel volgens de Europese richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

 

IV Toekomstvisie

In een steeds meer individualiserende samenleving is het juist een uitdaging om mensen bewust te maken om zich voor de ander in te zetten, te meer omdat hier weinig tot geen financiële vergoedingen voor staan. Ook het in stand houden van ons team van (gediplomeerde) kaderleden blijft een speerpunt. Geprobeerd wordt om jeugdleden al in een vroeg stadium te laten meelopen bij het geven van trainingen en ze te enthousiasmeren voor instructeursopleidingen. Zo wordt geprobeerd om de continuïteit van de huidige activiteiten voor de komende vijf jaar te waarborgen. Dit levert tevens een nieuwe impuls aan de vereniging, evenals het op peil houden van de kwaliteit van de opleidingen.

De RRB staat open voor iedere samenwerking met andere verenigingen c.q. organisaties die eveneens de kernwaarden en activiteiten onderschrijven en deze in praktijk (willen) brengen, in het bijzonder verenigingen die ‘zwembad gerelateerd’ zijn. Waar mogelijk wil de vereniging een bijdrage leveren aan het Sportakkoord Roermond dat op 10 maart 2020 werd gesloten. Daarnaast werkt de AVR samen in de Regionale Voorziening Reddingsbrigades en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Maatschappelijke veranderingen en veranderingen in de bevolkingssamenstelling kunnen aanleiding geven dat het bestuur in de toekomst ook de opties onderzoekt van een zogenaamde omni-vereniging.

Het bestuur wil graag pragmatisch zijn en samen in gesprek blijven met de leden over de weg die de vereniging in de toekomst moet gaan. Vernieuwing en verjonging van het team van instructeurs (en Lifeguards) is verder een essentieel onderdeel. Niet alleen levert dit jongvolwassenen ervaringen op voor hun latere leven en carrière, het zorgt er ook voor dat de vereniging in een snel veranderende maatschappij relevant blijft bij jongere generaties. Het optillen van onder meer de opleidingen zwemmend redden naar een kwalitatief hoger niveau is eveneens een streven. Daarbij wordt er ook gewerkt aan een nieuwe manier van ledenwerving, vooral bij de jeugd. De komende jaren zal dit dan ook een van de prioriteiten zijn. Om het pad naar de verdere toekomst te effenen, is in 2019 de erfpacht tussen de vereniging Roermondse Reddingsbrigade en de Stichting Exploitatie Waterwacht opnieuw met 30 jaar verlengd; de akte geldt nu tot zaterdag 10 juli 2049.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zullen in 2021 gemoderniseerd en vereenvoudigd worden, passend bij de huidige tijd. De RRB past daarbij ook de uitgangspunten toe uit de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die vanaf 1 juli 2021 geldt. Het uiteindelijke doel: een bloeiende, moderne en professionele organisatie van maatschappelijke betekenis, klaar voor het derde decennium van de 21e eeuw!

 

V Strategie 2021-2023

Om de doelstellingen de komende jaren te realiseren, maar zeker ook te behouden, zal het bestuur een aantal zaken proberen te verwezenlijken. Een aantal zijn al eerder in dit document genoemd, maar zullen hieronder met een eventueel tijdspad hieronder worden samengevat, zodat een kort beleidsplan ontstaat. Deze is gestoeld op de bovenstaande visie die de RRB heeft. Speerpunten onder meer zijn: in gesprek met leden gaan én blijven, opleidingen op een hoger niveau, samenwerking en ledenwerving.

Op bestuurlijk vlak: zullen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden gemoderniseerd. De nieuwe versies zullen worden gepresenteerd bij de Algemene Ledenvergadering van 2021. Verder zal in de loop van 2021 de ledenwerving -met name naar jongeren toe- naar een nieuw plan worden getrokken, onder meer door inzet van sociale media en crowdfunding; een actiever communicatie en PR-beleid. Dit zal de komende jaren blijven en mogelijk worden uitgebreid.

Op financieel vlak: is inmiddels al een begin gemaakt met sponsoring. In december 2020 heeft het bestuur ‘Sponsorkliks’ bij de leden onder de aandacht gebracht. In de loop van 2021 en verder kan er gestart worden met het zoeken van meerdere sponsoren zoals lokale bedrijven; eventueel gezamenlijk tussen de afdelingen Zwemmend en Varend Redden. Naast het bestaande foldermateriaal behoort adverteren (via sociale media) tot de mogelijkheden. Dit zal met regelmaat meerdere keren per jaar herhaald moeten worden.

Op het gebied van de trainingen zwemmend redden: de RRB zal ieder nieuw zwemseizoen de kandidaten van de diploma’s Life Saver bewust moeten maken van de mogelijkheden binnen de brigade. Dit kan onder meer door de kandidaten mee te laten lopen met de trainingen én te wijzen op de mogelijkheden van instructeursopleidingen van Reddingsbrigade Nederland. Uit deze groep kunnen ook potentiële bestuursleden worden aangeworven. Er dient ook rekening gehouden te worden met wijziging van de exameneisen zwemmend redden door Reddingsbrigade Nederland (vanaf seizoen 2021-2022 ?). Verder moet er maximaal worden ingezet op een goede implementatie ervan en de kwaliteit van de trainingen moet behouden blijven. Om dit te bereiken is tevens een interne opleiding gestart voor instructeurs in samenwerking met Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen.

Op het gebied van samenwerking: heeft het bestuur de intentie om vanaf 2021-2022 de banden tussen de Afdelingen Zwemmend en Varend Redden nog meer aan te halen. Mogelijke voorbeelden zijn buitentrainingen bij de Commandopost van de AVR, maar ook demonstraties van de AVR tijdens de trainingen in het zwembad. De opleidingen zwemmend redden kunnen namelijk ook gezien worden als ‘kweekvijver’ voor doorstroming naar de AVR. De RRB blijft open staan voor meer mogelijkheden op het gebied samenwerking met andere reddingsbrigades en zwemverenigingen en is graag gastheer van de jaarlijkse Technische Bijeenkomst van het Rayon Zuidoost in de herfst. Zo kan iedereen in Nederland van het water genieten!

 

* Deze beleidsvisie is samengesteld en vastgesteld op 1 juni 2021 door het Bestuur van de Roermondse Reddingsbrigade (RRB).

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement Roermondse Reddingsbrigade:

Voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement als PDF, klik op de onderstaande links:

 


Erfpacht Roermondse Reddingsbrigade & Stichting Exploitatie Waterwacht

In de tweede helft van de jaren tachtig van de twintigste eeuw wisten verschillende leden van de Roermondse Reddingsbrigade gelden bijeen te brengen om de commandopost voor de Waterwacht in De Weerd te realiseren en te bouwen. Dit gebeurde in 1988-1989, waarbij de commandopost ook als trefpunt voor hulpdiensten bij verschillende calamiteiten fungeert. Het onroerend goed, dat wil zeggen het gebouw én de omliggende grond (ongeveer 19 aren), is eigendom van de vereniging ‘Roermondse Reddingsbrigade’. Middels een erfpacht constructie mag de ‘Stichting Exploitatie Waterwacht’ (nu algemeen bekend als de Afdeling Varend Redden) gebruik maken van het gebouw en beheert het ook; het stichtingsbestuur heeft het gebruiksrecht. Het gebouw is voor rekening en risico van de Waterwacht- AVR. Er is in het verleden bewust gekozen voor deze pachtconstructie. Met de recente verlenging van 30 jaar verloopt huidige Akte van Erfpacht op zaterdag 10 juli 2049. Hiermee kunnen de bestaande activiteiten voor een lange termijn worden voortgezet. Zowel de Statuten van de Stichting, als de Akte van Erfpacht zijn hieronder als PDF in te zien.