Gedragscode Zwembranche

De Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden/NRZ) streeft met de branche naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van groot belang dat ongewenste omgangsvormen en intimiteiten, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Op 2 april 2015 werd tezamen met de KNZB en andere partners de campagne Code Blauw: Zwemsportief! gelanceerd. Daarmee laten zij zien dat ze zich samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat want iedereen moet kunnen zwemmen in een sportieve en veilige omgeving, zowel in verenigingsverband als bij een recreatief zwembadbezoek; hetgeen ook een van onze kernwaarden is.

Met Code Blauw wordt er gestreefd naar een veilig zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. De volgende vier thema’s spelen daarbij een hoofdrol: 1: Voorkom grensoverschrijdend gedrag, 2: Gedraag je sportief, 3: Houd je aan de spel- en gedragsregels en 4: Heb plezier in het sporten. Naast Code Blauw is er sinds 1996 het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF voor het geven van adviezen en doorverwijzingen (0900-2025590). Voorts is er in 2011 de opgesteld, met daarin de nadruk op preventie van ongewenst gedrag. Deze bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen. Voor juridische kwesties kan men zich richten tot het Instituut Sportrechtspraak en verder kan men zich wenden tot het Centrum Veilige Sport Nederland. Sinds november 2018 is er overigens een medlplicht voor bestuurders én begeleiders in het tuchtrecht. Bij een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik moet het bestuur contact opnemen met de bond en het Centrum Veilige Sport Nederland.

Ook Reddingsbrigade Nederland en de Roermondse Reddingsbrigade onderschrijven zowel dit protocol als Code Blauw en hebben zich hieraan geconformeerd om zo (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen middels preventieve maatregelen. Binnen onze eigen reddingsbrigade zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij werken los van het bestuur en de commissies. Indien u ergens mee zit en/of u klachten of problemen heeft, twijfel niet en schrijf onze vertrouwenspersonen aan! Zij zijn hier speciaal voor en zullen samen met u naar de beste oplossing zoeken. U vindt hun namen op de pagina: ‘Over ons: Commissies’. Deze vertrouwenscommissie is voor een ieder aanspreekpunt aangaande grensoverschreideng gedrag en dient ten alle tijden vertrouwelijk met privé zaken om te gaan, ook na beeïndiging van hun functie.

Voorts stellen wij vanaf 2018 voor alle huidige (en nieuwe) bestuursleden én volwassen kaderleden een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG) verplicht. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat eerder gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen de vereniging. Te denken valt onder meer aan veroordelingen van delicten zoals geweld en/of ontucht. Vrijwilligers binnen een vrijwilligersorganisatie kunnen de VOG, waar een preventieve werking vanuit gaat, overigens gratis aanvragen. Op dit moment werken we nog aan een 'Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT). Met deze bovenstaande zaken en omgangsregels proberen wij grensoverschrijdend en ongewenst gedrag (GOG) tot een minimun te beperken en bijdragen aan het voorkomen hiervan.

 

© Roermondse Reddingsbrigade 2019.